Pre Feasibility Study คืออะไร

Pre Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของ Feasibility Study แต่จะศึกษาเฉพาะด้านเทคนิค เช่น รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง กฎหมาย ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ   เน้นศึกษาข้อมูลโครงการ ภายใต้กฎหมายผังเมือง และกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ทราบว่า– ที่ดินแปลงนี้ สามารถสร้างอาคารประเภทไหนได้บ้าง– อาคารแต่ละประเภท มีพื้นที่ได้เท่าไร ตามข้อจำกัดต่างๆ– แบบร่างอาคาร ที่สามารถคำนวณพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นได้– ประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างเบื้องต้น การทำ Pre Feasibility Study จะช่วยให้ท่านทราบศักยภาพของที่ดินว่าเหมาะกับประเภทโครงการที่จะพัฒนาหรือไม่ และนำไปวางแผนพัฒนาได้ง่ายขึ้น ช่วยในการค้นหาแปลงที่ดินที่เหมาะสม บริการจัดทำรายงานศักยภาพที่ดิน <<< CLICK  

Continue Reading

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างโกดัง ทัศนียภาพประกอบการศึกษา ที่ดินต้องมีการวางผังเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถนนหน้าโกดังต้องมีความกว้างพอที่จะให้รถบรรทุกสมารถเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และมีการใช้สอยที่ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย

Continue Reading