Tag: ที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างโกดัง ทัศนียภาพประกอบการศึกษา ที่ดินต้องมีการวางผังเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถนนหน้าโกดังต้องมีความกว้างพอที่จะให้รถบรรทุกสมารถเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และมีการใช้สอยที่ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย