Tag: Example of Pre Feasibility Study

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก จึงต้องมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ว่าสามารถทำได้จริง และคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์