PACKAGE-S
(LAND INFORMATION)

รายงานประกอบด้วย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)
2. ข้อจำกัดทางกฎหมาย สำหรับโครงการที่ต้องการพัฒนา
3.แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ
4.เอกสารอ้างอิง (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)

Example Report Package-S

Download PDF (Click Here)