PACKAGE-L
(PRE FEASIBILITY STUDY)

รายงานประกอบด้วย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)
2. ข้อจำกัดทางกฎหมาย สำหรับโครงการที่ต้องการพัฒนา
3. แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ
4. เอกสารอ้างอิง  (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)
5. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
6. ตารางพื้นที่อาคาร แสดงพื้นที่ขาย และพื้นที่ก่อสร้าง
7. ข้อมูลวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทโครงการ
8. แผนการลงทุนเบื้องต้น