Post Sandard Right

5 ปัจจัย ที่มีผลต่อกการกำหนดราคาที่ดินเวนคืน

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…

สิทธิในที่ดิน คืออะไร และมีกี่แบบ

สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบการอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือสิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ ใช้ได้ทุกอย่าง ตามต้องการ…

ก่อนจะซื้อที่ดิน ควรจะรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?

เนื่องจากที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ก่อนจะซื้อจึงควรตรวจสอบว่า สามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการหรือเปล่า LandPlusProject.com นำเสนอ Check List ที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อที่ดิน ดังนี้ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร การเวนคืน ขนาดของที่ดิน (หน้ากว้าง…

ที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่มากที่สุดตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนดไว้ ทำได้จริงหรือ?

ก่อนอื่นต้องดูว่ากฎหมายผังเมือง จะบอกอะไรเราบ้าง (ในเชิงการออกแบบและวางผัง) 1.นิยามศัพท์ต่างๆ เช่น “อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน” มีนิยามว่าอย่างไร สถานที่เก็บสินค้า หมายความว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการตีความ 2. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 3. แผนผัง และข้อกำหนด…