วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564

ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน

1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา

2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

4. สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น

5. เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน

เชื่อว่า หลังจากนี้ ราคาเวนคืน จะเป็นธรรมกับเจ้าของที่ดินมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทั้งหมดข้างต้น จะถูกประเมินได้เหมาะสมแค่ไหน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นๆ ว่าสามารถพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง (กรณีที่ดินเปล่า)

บริการจัดทำรายงานศักยภาพที่ดิน <<< CLICK