ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

ทัศนียภาพประกอบการศึกษา

ที่ดินต้องมีการวางผังเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถนนหน้าโกดังต้องมีความกว้างพอที่จะให้รถบรรทุกสมารถเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และมีการใช้สอยที่ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย

ผังอาคารแสดงให้เห็นถึงวิธีการเก็บสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ

รูปตัดอาคารแสดงความสูงของโกดัง ซึ่งสมารถเก็บสินค้าได้สูงหลายชั้น และชั้นบนเป็นสำนักงาน

ตารางแสดงพื้นที่อาคาร รวมถึงประมาณการค่าก่อสร้างขั้นต้น