Tag: Pre Feasibility Study

Pre Feasibility Study คืออะไร

Pre Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของ Feasibility Study แต่จะศึกษาเฉพาะด้านเทคนิค เช่น รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง กฎหมาย ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง…

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างโกดัง

ตัวอย่างรายงาน Pre Feasibility Study ของที่ดินสำหรับสร้างโกดัง ทัศนียภาพประกอบการศึกษา ที่ดินต้องมีการวางผังเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถนนหน้าโกดังต้องมีความกว้างพอที่จะให้รถบรรทุกสมารถเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าได้สะดวก และมีการใช้สอยที่ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย