ความคืบหน้าผังเมืองกรุงเทพ 2556

จากการที่ LandPlusProject.com ติดตามเรื่องผังเมืองกรุงเทพหมดอายุมาตลอดนั้น สรุปความคืบหน้าได้ดังนี้ ผังเมืองกรุงเทพมหานครที่จะประกาศใหม่นี้ มีมาตรการเอื้อให้ กทม.และจังหวัดปริมณฑลมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และเน้นการเพิ่มโบนัสในหลายเรื่อง เช่น – ให้สิทธิพิเศษในการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างให้โครงการที่จัดทำที่จอดรถบริเวณสถานีปลายทางรถไฟฟ้า – การเพิ่มพื้นที่สีเขียว – การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย – การเพิ่มพื้นที่แก้มลิงให้กับเมือง – การทำอาคารให้ประหยัดพลังงาน ร่างกฎกระทรวงนี้ได้ถูกส่งจาก กทม. ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ภายในเดือน พ.ค.56

Continue Reading