EXPLORE

What we can offer you

Our Services

บริการจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการลงทุน

LAND USE

ตรวจสอบที่ดินตามกฎหมายผังเมือง

PROJECT

ตรวจสอบประเภทโครงการที่สามารถทำได้

MARKET PRICE

ตรวจสอบราคาตลาดของที่ดิน

LAND ANALYSIS

วิเคราะห์ศักยภาพของที่ดิน

PROJECT ANALYSIS

จัดทำแบบร่างผังโครงการ

PRE FEASIBILITY STUDY

จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น