1. บริการสำหรับเจ้าของที่ดิน                               (Services for property owner)

2.บริการสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์              (Services for developer)

3.บริการสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์               (Services for Agent)