08-pre-feasibility study condo 5 -plan 1 perspective 1

Pre Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของ Feasibility Study แต่จะศึกษาเฉพาะด้านเทคนิค เช่น รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง กฎหมาย ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ  

เน้นศึกษาข้อมูลโครงการ ภายใต้กฎหมายผังเมือง และกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ทราบว่า
– ที่ดินแปลงนี้ สามารถสร้างอาคารประเภทไหนได้บ้าง
– อาคารแต่ละประเภท มีพื้นที่ได้เท่าไร ตามข้อจำกัดต่างๆ
– แบบร่างอาคาร ที่สามารถคำนวณพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นได้
– ประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างเบื้องต้น

การทำ Pre Feasibility Study จะช่วยให้ท่านทราบศักยภาพของที่ดินว่าเหมาะกับประเภทโครงการที่จะพัฒนาหรือไม่ และนำไปวางแผนพัฒนาได้ง่ายขึ้น ช่วยในการค้นหาแปลงที่ดินที่เหมาะสม

บริการจัดทำรายงานศักยภาพที่ดิน <<< CLICK