PACKAGE-L
(PRE FEASIBILITY STUDY)

รายงานประกอบด้วย

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)

2. ข้อจำกัดทางกฎหมาย สำหรับโครงการที่ต้องการพัฒนา

3. แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ

4. เอกสารอ้างอิง  (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)

5. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม

6. ตารางพื้นที่อาคาร แสดงพื้นที่ขาย และพื้นที่ก่อสร้าง

7. ข้อมูลวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทโครงการ

8. แผนการลงทุนเบื้องต้น