PACKAGE-L
(PRE FEASIBILITY STUDY)

รายงานประกอบด้วย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)
2. ข้อจำกัดทางกฎหมาย สำหรับโครงการที่ต้องการพัฒนา
3. แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ
4. เอกสารอ้างอิง  (ผังเมือง และกฏหมายอาคาร)
5. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
6. ตารางพื้นที่อาคาร แสดงพื้นที่ขาย และพื้นที่ก่อสร้าง
7. ข้อมูลวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทโครงการ
8. แผนการลงทุนเบื้องต้น 

Example Report Package-L

Download PDF (Click Here)