our service

PLAN - PRICE

Description

Description

PACKAGE-A

(LAND-INFO)

          1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน
          2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
          3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย

PACKAGE-B

(PROJECT-INFO)

          1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน
          2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
          3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย

          4. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
          5. รูปทัศนียภาพ 3 มิติ

PACKAGE-C

(PRE-FEAS)

1. การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
3. ประเภทของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย

4. แบบร่างผังโครงการ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
5. รูปทัศนียภาพ 3 มิติ

6. ข้อมูลวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทโครงการ
7. Conceptual Design of Project