our service

LandPlusProject.com ให้บริการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Pre Feasibility Study Report)

เน้นให้ข้อมูลด้านกายภาพของที่ดิน ประกอบด้วย

– การวิเคระห์ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของที่ดิน

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

– รูปแบบของอาคารที่สามารถก่อสร้างได้ตามกฎหมาย

– หาศักยภาพของที่ดิน โดยเทียบจากอัตราส่วนพิ้นที่ก่อสร้าง กับพื้นที่ขาย