page-header

Blog content layout

Standard style
Blog posts standard layout

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

Grid style 2 columns
Blog posts grid layout
5 ปัจจัย ที่มีผลต่อกการกำหนดราคาที่ดินเวนคืน

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…

สิทธิในที่ดิน คืออะไร และมีกี่แบบ

สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ…

ก่อนจะซื้อที่ดิน ควรจะรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?

เนื่องจากที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ก่อนจะซื้อจึงควรตรวจสอบว่า สามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการหรือเปล่า LandPlusProject.com นำเสนอ Check List ที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อที่ดิน ดังนี้ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร การเวนคืน ขนาดของที่ดิน (หน้ากว้าง…

ที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่มากที่สุดตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนดไว้ ทำได้จริงหรือ?

ก่อนอื่นต้องดูว่ากฎหมายผังเมือง จะบอกอะไรเราบ้าง (ในเชิงการออกแบบและวางผัง) 1.นิยามศัพท์ต่างๆ เช่น “อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน” มีนิยามว่าอย่างไร สถานที่เก็บสินค้า หมายความว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการตีความ 2. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 3. แผนผัง และข้อกำหนด…

Grid style 3 columns
Blog posts grid layout
5 ปัจจัย ที่มีผลต่อกการกำหนดราคาที่ดินเวนคืน

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…

สิทธิในที่ดิน คืออะไร และมีกี่แบบ

สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ…

ก่อนจะซื้อที่ดิน ควรจะรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?

เนื่องจากที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ก่อนจะซื้อจึงควรตรวจสอบว่า สามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการหรือเปล่า LandPlusProject.com นำเสนอ Check List ที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อที่ดิน ดังนี้ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร การเวนคืน ขนาดของที่ดิน (หน้ากว้าง…

ที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่มากที่สุดตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนดไว้ ทำได้จริงหรือ?

ก่อนอื่นต้องดูว่ากฎหมายผังเมือง จะบอกอะไรเราบ้าง (ในเชิงการออกแบบและวางผัง) 1.นิยามศัพท์ต่างๆ เช่น “อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน” มีนิยามว่าอย่างไร สถานที่เก็บสินค้า หมายความว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการตีความ 2. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 3. แผนผัง และข้อกำหนด…

Pre Feasibility Study คืออะไร

Pre Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของ Feasibility Study แต่จะศึกษาเฉพาะด้านเทคนิค เช่น รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง กฎหมาย ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง…

วิธีตรวจสอบแปลงที่ดินด้วยตัวเอง

ในยุคสมัย Thailand 4.0 นี้ หากเราๆท่านๆสนใจที่ดินสักแปลงหนึ่ง แต่ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ดินแปลงนี้ยังไงดี ไม่ยากแล้วครับ เพราะเรามี  เวบไซท์ของกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ ทำให้เราสามารถค้นหาเลขที่โฉนดที่ดิน จากตำแหน่งในแผนที่ Google Map ได้อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลที่ท่านจะได้ มีดังนี้ หมายเลขระวางเลขที่ดินเลขโฉนดที่ดินหน้าสำรวจตำบล อำเภอ จังหวัดเนื้อที่ ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์  และยังมี…

Masonry 2 columns style
Blog posts masonry layout
5 ปัจจัย ที่มีผลต่อกการกำหนดราคาที่ดินเวนคืน

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…

สิทธิในที่ดิน คืออะไร และมีกี่แบบ

สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ…

ก่อนจะซื้อที่ดิน ควรจะรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?

เนื่องจากที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ก่อนจะซื้อจึงควรตรวจสอบว่า สามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการหรือเปล่า LandPlusProject.com นำเสนอ Check List ที่ต้องคำนึงถึงก่อนซื้อที่ดิน ดังนี้ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร การเวนคืน ขนาดของที่ดิน (หน้ากว้าง…

ที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่มากที่สุดตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนดไว้ ทำได้จริงหรือ?

ก่อนอื่นต้องดูว่ากฎหมายผังเมือง จะบอกอะไรเราบ้าง (ในเชิงการออกแบบและวางผัง) 1.นิยามศัพท์ต่างๆ เช่น “อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน” มีนิยามว่าอย่างไร สถานที่เก็บสินค้า หมายความว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการตีความ 2. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 3. แผนผัง และข้อกำหนด…

Feed style
Blog posts feed layout

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…


สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ…


วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 ในเนื้อหา มีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคา สภาพเหตุ และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน 1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…


สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ…


Carousel standard style
Blog posts carousel layout