สิทธิในที่ดิน มีอยู่ 2 แบบ
การอยู่อาศัยในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้อยู่อาศัยจะต้องมี สิทธิในที่ดินนั้น ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
สิทธิในที่ดินแบบที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่สุด เจ้าของสามารถ ใช้ได้ทุกอย่าง ตามต้องการ ไม่ว่าจะขาย หรือให้เช่า ทั้งนี้ที่ดินที่ถือว่าเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนั่นเอง
สิทธิในที่ดินแบบที่ 2 คือ สิทธิครอบครอง หมายถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนด) แต่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินอย่างอื่น เช่น ใบเหยียบย่ำ ตราจองที่เป็นใบอนุญาตใบจอง หลักฐานการแจ้งการ ครอบครอง (ส.ค.1)