การตรวจสอบศักยภาพของที่ดิน ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งดูได้จาก

สัดส่วนระหว่าง พื้นที่ขายและพื้นที่ก่อสร้าง (salable ratio) ต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

โดยการหาสัดส่วนระหว่าง พื้นที่ขายและพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำการออกแบบผังอาคารเบื้องต้น จึงจะทำได้

ตัวอย่าง

Pre Feasibility Study : ที่ดินสำหรับสร้างอพาร์ทเมนท์