รัฐเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน

รัฐบาลเล็งวางแนวทางจัดการที่ดิน ตั้งบอร์ดเล็ก3ชุดศึกษาข้อมูล

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้เตรียมกำหนดแนวทางจัดที่ดินของประเทศใหม่ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ ในแนวทางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมาย 2.คณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน และ 3.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดิน ทั้งนี้มีกรมที่ดิน เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการยังอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารที่ดินในระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานจัดการที่ดินให้เป็นระบบ โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ส่วนหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการบริหารที่ดินในระดับจังหวัดประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่

1.การจัดทำข้อมูลแผนที่ชัดเจน โดยกรมที่ดิน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เช่น พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น

2.ต้องมีการกำหนดระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจน และมีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกำกับดูแล

3.มีผังเมืองและกำหนดโซนนิ่งให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นั้นๆ

4.ให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอย่างชัดเจน

5.มีการออกโฉนดที่ดินทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจน

6.ประกาศผังและแนวเขตที่ดิน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินให้ประชาชนรับทราบ

7.ยกร่างกฎหมายในการบริหารจัดการที่ดินในระดับจังหวัด เพื่อเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาต่อไป และ

8.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบมอบหมาย

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com