ความคืบหน้าผังเมืองกรุงเทพ 2556

ผังเมืองกรุงเทพมหานคร 2556

จากการที่ LandPlusProject.com ติดตามเรื่องผังเมืองกรุงเทพหมดอายุมาตลอดนั้น
สรุปความคืบหน้าได้ดังนี้

ผังเมืองกรุงเทพมหานครที่จะประกาศใหม่นี้ มีมาตรการเอื้อให้ กทม.และจังหวัดปริมณฑลมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และเน้นการเพิ่มโบนัสในหลายเรื่อง เช่น
– ให้สิทธิพิเศษในการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างให้โครงการที่จัดทำที่จอดรถบริเวณสถานีปลายทางรถไฟฟ้า
– การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
– การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
– การเพิ่มพื้นที่แก้มลิงให้กับเมือง
– การทำอาคารให้ประหยัดพลังงาน

ร่างกฎกระทรวงนี้ได้ถูกส่งจาก กทม. ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ภายในเดือน พ.ค.56